Blog
Regulamin

 

W związku ze zmianą przepisów poniżej znajdą Państwo Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 r. oraz Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

 

Regulamin sklepu internetowego KRODI obowiązujący do 25.12.2014

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Przedmiotem działalności sklepu internetowego [dalej "Sklep"] jest prowadzenie sprzedaży detalicznej, hurtowej mebli oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
 2. Właścicielem oraz Administratorem Sklepu jest Krodi Paweł Kropiwnicki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Krodi Paweł Kropiwnicki,37-500 Jarosław,os. Kombatantów 14 NIP: 792-198-97-71, Regon 181037468, tel. +48 79 666 91 48, adres email: krodi@krodi.pl, wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem, określa zasady korzystania przez Użytkowników sklepu przy składaniu zamówień, zasadę ich realizacji a także tryb postępowania reklamacyjnego czy zwrotu towaru.
 4. Warunkiem korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich zaakceptowanie.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Towary dostępne w Sklepie są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
 7. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami
 2. Sprzedawca – Administrator Sklepu – Krodi Paweł Kropiwnicki z siedzibą w Jarosławiu, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 792-198-97-71, Regon 181037468 wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
 3. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Nabywcom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: http://www.krodi.pl/
 4. Nabywca – Klient – Zarejestrowany użytkownik , osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem sklepu internetowego,
 5. Użytkownik – Każdy podmiot korzystający ze sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 6. Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym,
 7. Konto – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu,
 8. Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 9. Towar – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego,
 10. Zamówienie – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży,
 11. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług,
 12. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy,
 13. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług,
 14. Allegro - serwis transakcji online o charakterze otwartym, w ramach którego organizowane są aukcje internetowe oraz świadczone inne usługi związane z aukcjami internetowymi, prowadzony w domenie internetowej allegro.pl przez Grupę Allegro,
 15. Grupa Allegro – Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w wysokości 33 474 500 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995,
 16. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów,

 

§3

Ogólne warunki korzystania ze sklepu

 1. Nabywca będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Nabywca nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
 3. Nabywca może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon, itp.), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej,
 4. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

§4

Rejestracja i zakupy

 1. Rejestracja w sklepie internetowym Krodi.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane: E-mail, Hasło, Imię i Nazwisko, Adres, Kod pocztowy, Miejscowość, Województwo,  Telefon
 4. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracji Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość w celu potwierdzenia rejestracji w sklepie.
 5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Nabywcy podanych podczas rejestracji Nabywca powinien je zaktualizować przed kolejną sprzedażą, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
 6. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest zobowiązany do ich aktualizacji i telefonicznym poinformowaniu o tym Sklepu.
 7. Umowę mogą zawierać zarejestrowani Nabywcy w Sklepie
 8. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, rejestracja w Sklepie a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Nabywcy.
 9. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Nabywcę jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Nabywcy, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
 10. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Nabywcy, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Nabywcy oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Nabywca ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

§5

Zamówienia

 1. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży,
 2. Zamówienia można składać w następujący sposób: poprzez formularz internetowy dostępny na stronie internetowej Sklepu; emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu; telefonicznie na numer Infolinii Sklepu,
 3. Nabywca ma możliwość składania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych (nie dotyczy zamówień składanych telefonicznie). Zamówienie można składać telefonicznie w godzinach urzędowania Sklepu podanym w zakładce Kontakt pod numerem telefonu infolinii z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
 4. Przed złożeniem zamówienia, Klient dodaje do „koszyka” wybrany przez siebie produkt, który zamierza kupić. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami, przeliczanie ich wartości oraz przeliczanie kosztów dostawy czy sposobu dokonania płatności za towar/usługę. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z koszyka,
 5. Aby złożyć zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić sposób dostawy i formę płatności, a następnie wybrać opcję „Zamawiam i płacę”. W celu finalizacji zamówienia Klient powinien dokonać rejestracji bądź  zalogować się na swoje Konto w Sklepie,
 6. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Nabywcę Sprzedawcy. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła automatycznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji,
 7. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu).Sprzedawca przesyła Nabywcy informację o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji,
 8. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Nabywcy przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji,
 9. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego,
 10. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu Kwoty wartości złożonego zamówienia. W przypadku, gdy zaliczka zostanie zaksięgowana w sobotę, niedzielę lub święta, rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi następnego dnia roboczego,
 11. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta,
 12. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy,

§6

Realizacja zamówień

 

 1. Zamówienia realizowane są w terminie wskazanym na karcie produktu powiększonym o czas dostawy, jednak nie później niż w ciągu 45 dni. Dni są liczone jako dni robocze.
 2. Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedającego, jeśli w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji nie uda się dokonać autoryzacji transakcji w elektronicznym systemie płatniczym banku lub firmy realizującej płatności elektroniczne na rzecz Sprzedającego, lub nie zostanie dokonana wpłata w pełnej wysokości (pozwalającej na realizację zamówienia) na rachunek bankowy Sprzedającego. Nie dotyczy to zamówień pobraniowym. W takim przypadku zastosowanie ma możliwość dokonania telefonicznego bądź mailowego potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.

§7

Płatności

 1. Wszelkie informacje i ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (w rozumieniu art. 71 k.c.) na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Płatności.
 3. Ceny przesyłek określone są w zakładce Dostawy.
 4. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 5. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami wyrażonymi w polskich złotych, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są oddzielnie i zależą od wybranej formy dostawy.
 6. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Nabywcę i widoczna jest w koszyku podczas składania zamówienia. W przypadku wybrania opcji płatności przez zewnętrzna firmę do powyższych kwot może być doliczana prowizja za dany rodzaj płatności wartości zamówienia. Kwota do zapłaty widoczna jest w koszyku podczas składania zamówienia przez Nabywcę.
 7. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar, przesyłkę, oraz koszt płatności jeśli taki występuje.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już przyjętych.

§8

Wysyłka towaru

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta, jednakże przesyłki o wadze powyżej 30 kg, oraz nie gabarytowe, nie są wnoszone do domu Klienta chyba, że zostało to ustalone inaczej pisemnie.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 4. Nabywca powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki. Najkorzystniejsze dla Nabywcy będzie sprawdzenie stanu przesyłki najlepiej w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy, w tym zerwania taśmy, zalania opakowania itp., nabywca może odmówić przyjęcia przesyłki od dostawcy paczki. W takiej sytuacji Nabywca ma prawo zaznaczyć taką informację na liście przewozowym itp. Prosimy o zgłoszenie nam tego faktu, abyśmy mogli wypełnić stosowny formularz reklamacyjny (protokół szkody/protokół uszkodzenia przesyłki) i zgłosić ten fakt do przewoźnika.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Klientowi w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Klientowi towaru.
 6. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub za pomocą własnego lub wynajętego transportu przez Sprzedawcę.
 7. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§9

Reklamacje

 1. Wszystkie produkty oferowane na stronie  http://www.krodi.pl/ są fabrycznie nowe,wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres reklamacje@krodi.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy, telefon, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji oraz termin stwierdzenia wady produktu, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy, opis reklamacji oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, paragon/fakturę potwierdzającą zakup (oryginały jeśli Klient posiada) lub inny dowód potwierdzający dokonany u nas zakup.
 3. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 5. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego na stronie internetowej Sklepu. W miarę możliwości Klient proszony jest o przesłanie zdjęć niezgodnego z umową Towaru.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.
 7. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 8. W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady,
 9. Korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy,
 10. Korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.

§10

Gwarancje

 1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta, dołaczoną do danego produktu lub widniejąca na stronie Sprzedawcy w zakładce Reklamacje i zwroty.
 3. Jeżeli zakupiony towar objęty jest gwarancją producenta lub innego podmiotu, roszczenia z tego tytułu należy kierować bezpośrednio do niego.

§11

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres biuro@krodi.pl lub pocztą na adres sklepu.Tutaj znajdziesz wzór takiego pisma --> wzór,
 2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 3. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Ponadto bardzo prosimy o staranne zabezpieczenie odsyłanych produktów przed ich ewentualnym uszkodzeniem podczas transportu.
 4. Jeśli to możliwe prosimy o odsyłanie produktów Kurierem (paczka), lub Pocztą Polską (paczka pocztowa).
 5. Zwrot środków pieniężnych na konto bankowe wskazane przez Nabywcę nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania wspomnianego towaru 
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

6.1 świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 14 dni od dnia jej zawarcia

6.2 dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

6.3 umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

6.4 świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

6.5 świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

6.6 dostarczania prasy;

6.7 usług w zakresie gier hazardowych.

§12

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Admnistrator sklepu.
 2. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 5. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 6. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 7. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: biuro@krodi.pl  lub listownie na adres Sprzedawcy.

§13

Polityka cookies

 1. Sklep internetowy krodi.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.
 2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
 3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.
 4. Sklep internetowy krodi.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

4.1 Stałe,

4.2 Analityczne,

4.3 Zewnętrzne.

§14

Postanowienia końcowe

 1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.krodi.pl. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 6. Nazwa sklepu internetowego www.krodi.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.
 7. Wszystkie znaki towarowe, nazwy firm i nazwy produktów, a także niektóre zdjęcia użyte na stronie internetowej Sklepu, łącznie z tymi dotyczącymi lub związanymi z oferowanymi produktami, zostały użyte jedynie w celach informacyjnych oraz są wyłączną własnością ich poszczególnych właścicieli. Sprzedający nie rości sobie praw do wspomnianych znaków, nazw lub zdjęć, ani nie jest w jakikolwiek sposób powiązany lub wspierany przez podmioty, którym one przysługują.
 8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2013 roku.

REKLAMACJE - Tryb postępowania reklamacyjnego

 

1)Reklamacja gwarancyjna

Krodi Paweł Kropiwncki jako sprzedawca może pośredniczyć między użytkownikiem a producentem w procesie reklamacji gwarancyjnej. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji jest przyjmowane na podstawie formularza reklamacyjnego --Wzór--, W celu usprawnienia procesu związanego z zarejestrowaniem nowej reklamacji, prosimy o wypełnienie danych w formularzu reklamacji gwarancyjnej. Po prawidłowym wypełnieniu druku reklamacji gwarancyjnej, jest on przesyłany do producenta i to on kontaktuje się bezpośrednio z Państwem w celu załatwienia reklamacji.  Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmuje się chwilę odebrania produktu przez producenta.

 

2)Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.). Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy reklamacje@krodi.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

3) Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego:

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy reklamacje@krodi.pl lub też korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce Kontakt na stronie Sklepu internetowego bądź pisemnie na adres Właściciela Sklepu. Zalecamy podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Reklamującego podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny sposób podany.

 

ZWROTY TOWARU – Tryb postępowania

 

Jako konsument masz prawo zwrócić towar – odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Będziemy wdzięczni za podanie w miarę możliwości przyczyny powodu zwrotu, ponieważ da to nam ważne informacje i wskazówki.

 

Jak zwrócić towar:

Prześlij nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór przykładowego formularza zwrotu towaru jest  poniżej:

Formularz zwrotu(PDF)    Formularz zwrotu(DOC)

 

Oświadczenie, może być przesłane na adres mailowy reklamacje@krodi.pl, lub listownie na adres naszego sklepu. Po otrzymaniu oświadczenia skontaktujemy się z Państwem i wskażemy na jaki adres odesłać towar. Prosimy wtedy niezwłocznie o jego przesłanie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni.

 

Uwaga Ważne:

Pamiętaj ponosisz bezpośredni koszt wysyłki zwrotnej do sklepu (odesłania towaru do nas). Prosimy o nie przesyłanie do nas paczek „za pobraniem” oraz na adres biura, ponieważ nasza obsługa nie ma możliwości ich odebrania.

Będziemy wdzięczni za zwrot towaru nie noszących żadnych śladów użytkowania oraz posiadającego wszystkie metki, karty gwarancyjne– ułatwi nam to dalszą sprzedaż takiego towaru. Pamiętaj, że zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Prosimy w miarę możliwości również o dołączenie paragonu lub faktury oraz pisma otrzymanego po wysłaniu do nas oświadczenia, ułatwi nam to szybszą obsługę zwrotu. Po odstąpieniu od umowy otrzymasz od nas niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zwrot zapłaconej ceny zwracanego towaru.Ze względu na bezpieczeństwo przesyłki i szybkość jej dostarczenia - polecamy odsyłanie towarów firmą kurierską.

 

 
 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Krodi.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014 roku.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Dane Sprzedawcy

   1. 1.1 Sklep internetowy Krodi.pl działający pod adresem krodi.pl prowadzony jest przez Krodi Paweł Kropiwnicki NIP 792-198-97-71, REGON 181037468, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej.

   2. 1.2 Siedziba Krodi Paweł Kropiwnicki znajduje się w Jarosławiu przy os Kombatantów 14/16, kod pocztowy 37-500.

   3. 1.3 Adres do zwrotów i reklamacji, znajduje się w Jarosławiu przy os Kopernika 5a, kod pocztowy 37-500

   4. 1.4 Kontakt ze sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem:

    • telefonu komórkowego +48 79 666 91 48

    • poczty elektronicznej (email) biuro@krodi.pl

  2. Słowniczek:

   1. 2.1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.krodi.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.

   2. 2.2. Sprzedawca – Krodi Paweł Kropiwnicki

   3. 2.3. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

   4. 2.4. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy/odbioru

   5. 2.5. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej; dokonująca zakupów w Sklepie.

   6. 2.6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w tym zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

   7. 2.7. Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień Klienta.

   8. 2.8. Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie w usłudze przekazu pocztowego

   9. 2.9. Przelew elektroniczny - - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Pay-Pal lub innych systemów płatności on-Line.

   10. 2.10. Punkt odbioru - punkt prowadzony przez Krodi.pl, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep.

 2. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

  1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.

  2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.krodi.pl oraz poprzez strony serwisów aukcyjnych, allegro.pl nick Krodimeble.

  3. Zamówienia są przyjmowane również:

   1. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@krodi.pl

   2. Telefoenicznie pod numerem telefonu +48 79 666 91 48

   3. pocztą tradycyjną pod adresem Biuro Obsługi Klienta Krodi.pl, os. Kombatantów 14/16, 37-500 Jarosław.

  4. Zamówienia poprzez stronę internetową i strony wskazanych serwisów aukcyjnych można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu towarów. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

  5. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu poprzez rejestrację i utworzenie Konta Klienta, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Sklepie. Świadczenie usług w ramach Konta w Krodi.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

  6. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta należy: wejść na stronę sklepu i w prawym górnym rogu wybrać: -> „zarejestruje się”, a następnie wypełnić formularz. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą., której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.

  7. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu l oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

  8. Składając zamówienie Klient dokonuje:

   1. wyboru zamawianych towarów,

   2. oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy,

   3. oznaczenia adresu na który ma być wystawiona faktura (jeżeli Klient życzy sobie fakturę),

   4. wyboru sposobu uregulowania płatności.

  9. Natychmiast po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży krodi.pl przez obsługę Sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu. Wiadomość ta zawiera prośbę o potwierdzenie złożonego zamówienia przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

  10. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia:

   1. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przy odbiorze, natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta,

   2. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową za pośrednictwem PayU, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;

   3. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep wpływu przelewu na konto bankowe wskazane przy zamówieniu

  11. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.

  12. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez klienta, traktowana jest jako naruszenie zasad regulaminu.

  13. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 30 dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku Sklep najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy, zawiadamia klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od klienta sumę pieniężną

  14. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 30 dni, Klient jest informowany przez obsługę Sklepu o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

  15. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się towarów ze sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta. W takim wypadku Sklep będzie uprawniony do skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy, przewidzianego w ust. I pkt 13 i 14 Regulaminu.

  16. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon, zgodnie z dyspozycją klienta przekazaną w zamówieniu.

  17. Informacje na temat towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie www.krodi.pl. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do negocjacji.

  18. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest Punkt Odbioru Osobistego.

  19. Niektóre towary sprzedawane w Sklepie mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach krodi.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje”. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producenta. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

 3. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

  1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

  2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem biuro@krodi.pl, lub bezpośredni kontakt telefoniczny pod numerem +48 79 666 91 48. Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela Konta, na którym zostało złożone zamówienie podlegające modyfikacji.

  3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

 4. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTAWY

  1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

  2. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT

  3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

  4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

  5. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostaw obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach pomocy w sekcji "Płatności i dostawa" Koszty dostawy.

 5. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS DOSTAWY

  1. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. W podanym czasie realizacji zamówienia uwzględnia się tylko dni robocze.

  2. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji zamówienia wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin realizacji zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

  3. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta lub przygotowywane są do odbioru z Punktu Odbioru znajdującego się przy magazynie. Wyboru sposobu dostarczenia zamówienia dokonuje Klient przy składaniu zamówienia.

  4. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane Punktu Odbioru. O możliwości odebrania zamówienia, Sprzedawca informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu.

  5. Czas dostawy uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposoby dostawy.

   5.1. W przypadku dostawy na terenie Polski poprzez firmę kurierską przewidywany czas dostawy wynosi 1-2 dni roboczy.

   5.2. W przypadku dostawy na terenie Jarosławia i okolic poprzez kuriera Sklepu przewidywany czas dostawy wynosi 12 godzin.

6.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.

 1. FORMY PŁATNOŚCI

  1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

  2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

   1. płatność przy odbiorze gotówką (w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub kuriera Sklepu; a także w przypadku zamówienia odbieranego osobiście w Punkcie Odbioru );

   2. płatność kartą płatniczą/kredytową;

   3. Płatność za pomocą rat poprzez Santander consumer Bank lub system Płatności PayU

   4. płatność przelewem elektronicznym lub karta kredytową realizowana za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych PayU (bez względu na formę dostawy/odbioru);

   5. płatność przelewem bankowym wykonywanym z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na wskazane przez nas konto.

   5.W przypadku wybranych produktów, z uwagi na ich właściwości lub wartość Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Szczegółowa informacja w tym zakresie umieszczona jest bezpośrednia przy opisie produktu lub w zakładce Płatności i dostawa.

 2. REKLAMACJE I ZWROTY

  1. Zapisy z pkt VII regulaminu sklepu mają zastosowanie tylko na terenie państw na terytorium Unii Europejskiej.

  2. Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, prosimy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione itp., prosimy o spisanie w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego. W razie reklamacji Sklep wyjaśnia, że sporządzenie protokołu nie jest obowiązkiem Klienta, a jego brak nie stanowi warunku kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Sklepu przysługujących Klientowi i nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta. 

   -----Zwroty i Reklamacje-----

  3. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, klient może zażądać zwrotu pieniędzy i odesłać paczkę z powrotem w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

  4. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie. Oświadczenie może być złożone na formularzu, dostarczonym Klientowi będącemu konsumentem wraz z towarem. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być nadane na adres:

   Krodi Paweł Kropiwnicki, os. Kombatantów 14/16; 37-500 Jarosław,

   6. W przypadku odstąpienia od umowy Klient będący konsumentem jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sklep zaproponuje, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie terminu przed jego upływem.

   7. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych poniesionych przez niego kosztów.

   8. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi innymi kosztami.

   9. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   10.Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystanie z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

   11. Klient będący konsumentem w przypadku odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

   12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

   - w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

   - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

   - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   - w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

   - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   REKLAMACJE

  6. Wszystkie produkty dostępne w krodi.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

  7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

  8. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy które istniały w chwili wydania rzeczy Klientowi (w przypadku odbioru osobistego) lub w chwili wysłania rzeczy (w przypadku dostarczenia przez kuriera) jak też za wady które wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej chwili, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

  9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

   8.Jeżeli Klientem jest konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę

   9. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady 10.3 Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

  10. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

  11. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt Sprzedawcy. .

  12. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca 

   [Adres do zgłoszeń]

  13. W przypadku gdy Klient ma zamiar zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy, odstąpienie od umowy, oświadczenia lub reklamację może to zrobić w jeden z następujących sposobów:

   1. przesłać zgłoszenie na adres mailowy: reklamacje@krodi.pl

   2. przesłać zgłoszenie na adres os. Kombatantów 14/16 , 37-500 Jarosław.

  14. W zgłoszeniu prosimy precyzyjnie określić jego rodzaj , okoliczności uprawniające do jego złożenia i jeżeli to wymagane na podstawie powyższych przepisów przyczynę zgłoszenia.

 3. DANE OSOBOWE

  1. Składając zamówienie w Sklepie krodi.pl Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Krodi.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

  3. Dane osobowe przekazywane, o których mowa w pkt. 1 są przetwarzane przez Administratora danych - bdsklep.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Niepodległości 18. Powierzone Sklepowi dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą:

   1. w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówienia Klienta,

   2. jeżeli Klient wyraził na to zgodę, w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Krodi.pl

  4. Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Klient po zarejestrowaniu się może sam dokonać zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim na stronach www.krodi.pl w sekcji Twoje Konto. 

   Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

   1. Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

   2. Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

   3. rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

  5. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o prze- prowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

   

 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep w ramach Krodi.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

  2. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014 poz. 827).

  4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

  5. Sprzedawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia w zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

  6. Przy pierwszym logowaniu w Sklepie po chwili wejścia w życie zmian Klient zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sprzedawcą.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
Salon Meblowy SAS

os. Kopernika 5a

37-500 Jarosław

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Krodi Paweł Kropiwnicki
os Kombatantów 14/16
37-500 Jarosław
reklamacje@krodi.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

>Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl